Tantra (1)

*** English Below***

Over twee en een halve week begint het Tantra Festival in Portugal (www.portugaltantrafestival.com) afgelopen jaar was ik na een week overdonderd door het gevoel van extase zonder xtc en schreef ik onderstaand stuk. Ben je er dit jaar ook bij? 💛☀️✨

Jippie! 😁🤪☀️✨ Gisteren deed Afke ook mee aan de laatste dag van het International Tantra Festival in Portugal. ❤️

Ik wil er zo graag wat over delen maar weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen.
Bij Tantra wordt er gedanst, aangeraakt, elkaar lang in de ogen kijken en veel geknuffeld.
Inderdaad, eigenlijk alles wat wij als mensen allemaal heel erg eng vinden.
En daar zit precies de clou, onze diepste verlangens zijn direct gekoppeld aan onze grootste angst.

Ik geef een voorbeeld:
We willen allemaal graag gezien worden. Niet alleen zoals we voor de spiegel staan met een nieuwe zwembroek.
Maar echt gezien, we willen eigenlijk dat iedereen ziet wat we nou echt allemaal in ons hebben, want eigenlijk vinden we onszelf allemaal volledig uniek en bijzonder. Heel goed. Dat zijn we ook. Ja ook jij.
Een manier om iemand in zijn of haar volledigheid te zien, is diegene eens goed lang en diep in de ogen kijken. En laten we dat nou net super eng vinden. Fascinerend hoe angst en verlangen zo aan elkaar gekoppeld zijn.

Ik kan nog wel wat noemen, maar ik wil niet gelijk over sex beginnen, veel te spannend allemaal.

In tantra probeer ik mij te verbinden met in de eerste plaats mijzelf en in de tweede plaats met andere mensen.
Feitelijk is dat niet zo moeilijk, maar er zit iets in de weg; mijn gedachten.
Onze oordelen, onze vooroordelen, en alles wat we in de afgelopen jaren allemaal bedacht hebben.

Door middel van dans, ademwerk, en meditatie kunnen we onze energie weg halen uit onze mind en meer in verbinding brengen met ons lichaam. En dan gebeuren er hele gekke dingen. Dingen die ik niet eens kan begrijpen.
Omdat we jarenlang hebben gedacht, dat dat niet kan. Kan dus gewoon. heel bizar.
Zo knuffel ik met mannen. Niet alleen de bekende elkaar-fijn-knijpen-want-we-zijn-bro’s-knuffel, maar een hele lieve zachte streling. Gewoon omdat dat stiekem heel fijn voelt, ook van een man. Ondanks dat ik 33 jaar bedacht heb dat dat echt helemaal niet tof is en niet kan. Dom hè.

Dus wat doen we daar dan precies; feitelijk workshops met veel dans, en spel waarin je wordt uitgenodigd elkaar aan te raken, elkaar te vertrouwen en vooral niet na te denken over wat je aan het doen bent. En nee denk nu niet gelijk aan een orgie, mensen associëren tantra veel te snel met hele wilde sex. Dat komt later wel. Dit is veel subtieler. Houd lekker je kleren aan en raak elkaar aan, streel elkaar, knuffel elkaar en voel maar eens wat dat met je doet. En ja dat is dood eng! Om op te warmen, beginnen we wel met dans! Dans, dans uitbundig, laat je leiden door de muziek en denk volledig niet na hoe het er uit ziet, dat doet er namelijk helemaal niet toe, je bent op je mooist als je vrij bent en vrij beweegt.

En wat er dan gebeurt is onbeschrijflijk, zelfs voor mij. Dit is het gevoel dat je op je 13e had toen je voor het eerst 10 bier binnen een half uur opdronk. Maar dan zonder alcohol, en het wordt nog beter; dit gevoel houdt gewoon de hele avond aan en je hebt geen kater. het is echt magistraal bizar. Na de eerste ochtend workshop, loop ik rond alsof ik high ben, ik straal, ik voel mij levendig en voel niets dan liefde voor iedereen die ik hier tegen kom. En ook voor jullie!

Ik zou hier wel eindeloos over kunnen schrijven, maar doe eens echt iets spannends, probeer het zelf.

ik houd van jullie. Allemaal. Ja echt allemaal! haha, ik lijk wel dronken. Dronken van liefde.

*** English***

In two and a half weeks the Tantra Festival starts in Portugal (www.portugaltantrafestival.com). Last year, after a week, I was overwhelmed by the feeling of ecstasy without xtc and I wrote the article below. Will you be there this year? 💛☀️✨

Jippie! 😁🤪☀️✨ Yesterday Afke also participated in the last day of the International Tantra Festival in Portugal. ❤️

I really want to share something about it, but I actually don’t know where to start.
At Tantra people dance, touch, look each other in the eye for a long time and cuddle a lot.
Indeed, basically everything that we all find very scary as humans.
And that is exactly the point, our deepest desires are directly linked to our greatest fear.

I give an example:
We all want to be seen. Not just as we stand in front of the mirror with a new swimsuit.
But really, we actually want everyone to see what we really have inside of us, because we actually all find ourselves completely unique and special. Very well. We are! Yes you too!
One way to see someone in his or her completeness is to take a good look at them long and deeply. And let’s be honest, we just find that super scary. Fascinating how fear and desire are linked to each other.

I can think of some more things, but I don’t want to start talking about sex right away, all too exciting.

In tantra I try to connect with myself in the first place and with other people in the second place.
In fact, it’s not that difficult, but there is something in the way; my thoughts.
Our judgments, our prejudices, and everything we have all come up with in recent years.

Through dance, breathing, and meditation, we can remove our energy from our mind and connect more with our body. And then very crazy things happen. Things I can’t even understand.
Because we have thought for years that they are not possible. But they are. very bizarre.
That’s why I hug men now. Not only the well-known-fine-pinch-because-we-are-bro’s-hug, but a very sweet gentle caress. Simply because that secretly feels very nice, also from a man. Despite the fact that I have thought for 33 years that that is really not cool at all and is not possible. Stupid eh.

So what exactly do we do there? actually workshops with a lot of dance, and a game in which you are invited to touch each other, to trust each other and especially not to think about what you are doing. And no, don’t think about an orgy right now, people associate tantra too quickly with very wild sex. That will come later. This is much more subtle. Keep your clothes on and touch each other, caress each other, hug each other and feel what it does to you. And yes that’s scary! To warm up, we start with dance! Dance, dance exuberantly, be guided by the music and do not think at all about what it looks like, because that doesn’t matter at all, you are at your best when you are free and move freely.

And what happens then is indescribable, even for me. This is the feeling that you had when you were 13 and you first drank 10 beer within half an hour. But then without alcohol, and it gets even better; this feeling just lasts all evening and you have no hangover. It is really amazingly bizarre. After the first morning workshop, I walk around as if I am high, I radiate, I feel lively and feel nothing but love for everyone I meet here. And for you too!

I could write endlessly about this, but do something really exciting, try it for yourself.

I love you. All of them. Yes really all! haha, I look drunk. Drunk with love.

📸: Ivar van Hoorn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *