Tantra Tantra Tantra (& sex)


***english below***

Zelf weet ik ook niet precies wat het is.
Ik weet wel dat veeel mensen mij er de laatste tijd naar vragen.
En terecht.
Het laat zich alleen niet zo eenvoudig beschrijven.

Zie het als atletiek.
Als je aan atletiek doet, heeft niemand nog een flauw idee wat je doet.
Dat varieert van kogelstoten tot verspringen.
Van discuswerpen tot hordelopen.
En zo voort.
Zo is het bij tantra ook een beetje.

Het gaat over verbinding, verbinding met je zelf, de ander, of zelfs het universum.
Het gaat over helemaal aanwezig zijn met dat wat zich aandient.
Voor mij is het ook heel erg leren voelen. Leren voelen in mijn lijf, wat brengen situaties of mensen voor gevoelens in mijn lijf teweeg, hoe maak ik hier contact mee en hoe ga ik hier mee om.

Het gaat ook over sex. Maar dat hoeft dus niet. Als jij liever kogels stoot, hoef je niet hoog te springen. Snap je? 😉

Maar het mag wel.

Ahhhhh. (<= dat is een zucht van opluchting.)

Lees dat nog maar eens: Sex mag.

Ahhhhhh.

En dat is fijn. Want sexualiteit zit heel diep, heel intens, in ons allemaal.
Maar oei we vinden het zo spannend. 
Ja ik ook nog steeds, heerlijk ook die spanning, en helemaal als ik daar in kan ontspannen – volg je me nog?

Maar wat minder leuk is; er zit zo veel schuld en schaamte op.
Stel je nou voor dat dat op kogelstoten zou zitten.
Dat jij diep van binnen het ontzettend leuk, fijn en bevrijdend vindt om kogels te stoten. 
Maar dat je daar niet echt voor uit durft te komen. Omdat er allerlei in de maatschappij geldende gevoelens van schaamte op zitten. “Hoort niet”, “Kogelstoten is voor anderen”, “Spierballen zijn vies”.

Zo denken we dus vaak over sex:

“Dat kan toch niet”, “Alleen met de ware”, “Mijn geslachtsdeel is iets raars, iets vies” (au!) en zo voort.

Raar he?

Gaat het toch weer over sex. Fijn he. Daar wil ik het nog vaker over hebben.
En in tantra mag dat. Maar het hoeft niet. Het mag ook gewoon gaan over heel liefdevol samenzijn. Over het universum, over alles eigenlijk. En dus ook over sex.

En om jullie een klein beetje te helpen, organiseert James samen met Puja dit jaar weer het Tantra Festival Holland 2019. In Augustus, in Havelte. Natuurlijk is Afke daar ook. 
Bereid je voor op een liefdesbubbel van een week. 
Geen drugs, geen drank. 
Alleen maar liefde. 
Ja dat is heel eng en spannend. Maar je gaat er ook heel lief en vrolijk van kijken, zie mij maar als levend bewijs op de foto. Zoveel liefde ontvang je niet op je kantoor. Jammer ook eigenlijk.

Doe het maar gewoon een keer. Er zijn meer mensen je voor geweest, die ooit dachten dat ze heel normaal waren. En vervolgens betoverd zijn door de ware magie van het leven.

Bedank mij later maar. Of geef me een knuffel als je er bent. Ga ik weer zo vrolijk kijken ❤️

Liefs

PS en met “Sjoerd10” krijg je ook nog 10% korting 😁

📸: Camilo Duque Dazzy

================================
=== ENGLISH VERSION===

Tantra Tantra Tantra (& sex)

I don’t know exactly what it is either.
I know that many people have been asking me about it lately.
Rightly so.
It is not easy to describe.

Think of it as athletics.
When you do athletics, nobody has a clue what you are doing.
This varies from shot put to long jump.
From throwing discus to hurdling.
And so on.
That’s how it is with tantra.

It is about connection, connection with yourself, the other, or even the universe.
It is about being completely present with that which presents itself.
For me it is also very much learning to feel. Learning to feel in my body, what kind of feelings do situations or people cause in my body, how do I make contact with this and how do I deal with this.

It’s also about sex. But that is not necessary. If you prefer to shot-put, you don’t have to jump high. Do you understand? 😉

But it is allowed.

Ahhhhh. (<= That’s a sigh of relief.)

Read that again: Sex is allowed.

Ahhhhhh.

And that’s nice. Because sexuality is very deep, very intense, in all of us.
But we think it’s so exciting and scary.
Yes, me too, still! But it’s also wonderful, and especially if I can relax in it – are you still with me?

But what is less fun; there is so much guilt and shame on it.
Imagine that it would be shot put.
That deep down you find it incredibly fun, nice and liberating to hit bullets.
But that you don’t really dare to talk about that. Because there are all kinds of feelings of shame in society. “Does not belong”, “Shot put is for others”, “Muscles are dirty”.

So we often think about sex:

“That is not possible”, “Only with the one”, “My genitals is something strange, something dirty” (au!) And so on.

Weird, isn’t it?

Is it about sex again? Great! I want to talk about that even more often.
And in tantra that is allowed. But it’s not necessary. It can also be about being together in a very loving way. About the universe, about everything actually. And so also about sex.

And to help you a little, James and Puja are organizing the Tantra Festival Holland 2019 again this year. In August, in Havelte. Of course Afke is there too.
Prepare for a love bubble of a week.
No drugs, no drinks.
Only love.
Yes that is very scary and exciting. But you will also look very sweet and cheerful, see my face as living proof in the photo. You won’t receive that much love at your office. Too bad actually.

Just do it once. There have been more people before you who once thought they were very normal. And then be enchanted by the true magic of life.

Thank me later. Or give me a hug when you get there. So I will look so cheerful again ❤️

Love

PS and with “Sjoerd10” you also get a 10% discount 😁

📸: Camilo Duque Dazzy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *